ODGODA POREZNE OBVEZE

Provedba postupka plaćanja poreza u posebnim okolnostima

Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza

Utorak, 24.03.2020.

Objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

Koje porezne obveze?

U skladu s time, poduzetnici (pravne i fizičke osobe) mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja dospjelih poreza, doprinosa, pristojbi i sl. Zahtjev se ne može podnositi za carine i trošarine ako do sada imaju dospjeli porezni dug najviše do 200,00 kn.

Za odgodu plaćanja PDV-a posebno je pravilo, zahtjev mogu poslati poduzetnici koji su u 2019. godini imali isporuke (bez PDV-a) manje od 7,5 milijuna kuna, a plaćaju PDV prema izdanim računima (obavljenim isporukama).

Tko ispunjava uvjete?

Mogu podnijeti zahtjev poduzetnici koji ispunjavaju uvjete:

  • pad prihoda/primitaka prema istom mjesecu 2019. za najmanje 20 %
  • vjerojatno će prihodi/primitci u sljedeća tri mjeseca biti manji za 20 % prema istom razdoblju prethodne godine

Dospjele porezne obveze mogu se odgoditi za najdulje tri mjeseca računajući od dospijeća svake dospjele porezne posebno. Npr. dospjeli PDV 30. travnja može se odgoditi do 30. srpnja i sl.

Kome se podnosi zahtjev?

Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi prema  svom sjedištu elektroničkim putem – putem sustava ePorezna. Iznimno u Zagrebu ne rade Ispostave Porezne uprave Centar, Maksimir i Dubrava zbog oštećenja izazvanih potresom (https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2876&List=Vijesti) pa se zahtjevi mogu poslati u druge ispostave u Zagrebu.

Postoji li obrazac – propisana dokumentacija?

Obrasci Zahtjeva su dostavljeni poreznim obveznicima putem sustava ePorezna. Zahtjev treba obrazložiti i potkrijepiti pouzdanim podatcima i dokazima koji su uvjerljivi. Za odgodu PDV-a dokaz može biti to da računi prema kojima je nastala obveza nisu naplaćeni i/ili drugi pokazatelji koji nisu naplaćeni.

Obrasci Zahtjeva su dostavljeni poreznim obveznicima putem sustava ePorezna. Zahtjev treba obrazložiti i potkrijepiti pouzdanim podatcima i dokazima koji su uvjerljivi. Za odgodu PDV-a dokaz može biti to da računi prema kojima je nastala obveza nisu naplaćeni i/ili drugi pokazatelji koji nisu naplaćeni.

Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Članak 71.h

  • (1) Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata.
  • (2) Obročna otplata iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.
  • (3) Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti.
  • (4) U zahtjevu za obročnu otplatu, podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:
  • – obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili
  • – obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.
  • (5) U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, ista će se ukinuti.

Kamate?

Za odgođeni porez se ne obračunavaju kamate.

Koji je rok za odgovor?

Porezna uprava o zahtjevu odlučuje žurno i u jednostavnom postupku. Odgovor se šalje elektroničkim putem.

Postoji li provjera dokumentacije?

Porezna uprava može naknadno provjeriti navedene dokaze.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_35_735.html

 

DODATNO TUMAČENJE:

Dospjela porezna obveza
Članak 71.b
(1) Poreznom obvezom smatra se obveza poreza i drugih javnih davanja iz članka 2. Zakona, izuzev carina i trošarina, koju utvrđuju porezna tijela iz članka 3. Zakona.
(2) Dospjelom poreznom obvezom iz stavka 1. ovoga članka smatra se svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

Dospjela porezna obveza je svaka obveza poreza i doprinosa (osim PDV-a) koja je ili će trebati platiti do 24.06.2020. godine

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, dospjelom porezom obvezom poreza na dodanu vrijednost smatra se svaka obveza koja dospijeva u roku iz stavka 2. ovoga članka, počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

PDV za prethodne mjesece se mora platiti a u odgodu može ići tek onaj za 3. mjesec (koji dospjeva u 4. mj.) VRIJEDI SAMO ZA ONE KOJI PDV PLAĆAJU PO OBAVLJENIM ISPORUKAMA (NE PO NAPLAĆENIM)

(4) Ako posebne okolnosti potraju duže, rok iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može se produžiti za tri mjeseca.

Mjera odgode plaćanja poreza i doprinosa može se odgoditi do 24.09.2020.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *